монгол өвс
/ ургамал /

цагаалжийн төрлийн нэг зүйл өвс, үет монгол