модон хөлт
гутлын уланд уртхан мод залган явж тоглох тоглоом