МОДГОР

Нарийхан, шингэн болоод богино, годгор: модгор гэзэг (шингэн, богино гэзэг), модгор дэлгэрэнгүй... (нарийхан, богино сүүл).

модгор гэзэг шингэн, богино гэзэг
модгор сүүл нарийхан, богино сүүл