МОДГҮЙ I

Мод байхгүй: ой модгүй (ой мод байхгүй) - Харин ой модгүй буюу говь тал газар бол чонын байршлын дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., модгүй газар (мод багатай, мод байхгүй газар) - Модтой газрын мод гарч, модгүй газрын хад гарч гэсэн үг бий. В.Шарма. Таван сургамж., модгүй хад мөлгөр, номгүй лам мэлгэр [зүйр цэцэн үг] (хоосон цулгай, эрдэм номгүй гэсэн санаа).

ой модгүй ой мод байхгүй
модгүй газар мод багатай, мод байхгүй газар
модгүй хад мөлгөр, номгүй лам мэлгэр хоосон цулгай, эрдэм номгүй гэсэн санаа
Ижил үг:

МОДГҮЙ II