модны мужаан
модоор эдлэл хийх, засварлахад мэргэшсэн хүн