МАТЕРИАЛЛАГ

Үйлдвэрлэлийн үндсэн суурийг бүрэлдүүлэх хөдөлмөрийн бодит зүйлс: материаллаг бааз (бодит хөрөнгийн дэлгэрэнгүй...

материаллаг бааз бодит хөрөнгийн нөөц
материаллаг урамшуулал үйлдвэр аж ахуйн газрын төлөвлөгөөт ажлаас давсан ашгаас мөнгөн хөрөнгийн сан байгуулан, хамт олныг урамшуулах шагнал
материаллаг үйлдвэрлэл бодит материал баялгийг бүтээх үйл явц