МАТИГАР

Матаж мурийлгасан нь: матигар мод (махир мод), матигаргүй модгүй, магтаалгүй хүнгүй дэлгэрэнгүй...

матигар мод махир мод
матигаргүй модгүй, магтаалгүй хүнгүй бүгд ямар нэгэн цол болоод хэлбэр байдалтай байх гэсэн санаа