МАТИЙЛГАХ

Матигар болгох: матийлган хуулах (юманд наалдсан төмөрлөг зүйлийг тахийлган юмнаас дэлгэрэнгүй...