материаллаг урамшуулал
үйлдвэр аж ахуйн газрын төлөвлөгөөт ажлаас давсан ашгаас мөнгөн хөрөнгийн сан байгуулан, хамт олныг урамшуулах шагнал