МАТАХ I

1. Юмыг залж засаж махир, муруй болгох: мод матах (мод тахийлгах) - Тэд анхныхаа дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., хана матах (гэрийн хана хийхээр бэлтгэсэн модыг махир болгох нь), матахаар модгүй шатахаар өвсгүй [зүйр цэцэн үг] (мод, өвс байхгүй г‎эсэн санаа);


2. Махир юмаар нааш нь татах: үнс матах (хутгуураар үнсийг нааш цааш хөдөлгөн, унагах).

мод матах мод тахийлгах
хана матах гэрийн хана хийхээр бэлтгэсэн модыг махир болгох нь
матахаар модгүй, шатахаар өвсгүй мод, өвс байхгүй гэсэн санаа
үнс матах хутгуураар үнсийг нааш цааш хөдөлгөн, унагах
Ижил үг:

МАТАХ II