МАТГА II:

матга матга хийх (матгар зүйлийн дахин дахин хөдлөх).

Ижил үг:

МАТГА I