МАТЕРИ

Объектив бодит байдлыг тэмдэглэх философийн категори, бодит биет зүйл.