МАТГАНАХ

1. Матгар зүйлийн байн байн хөдлөх;


2. Уян зөөлөн шинж чанартай зүйл аяндаа матийх: матганан байх (матийж хөдлөх).