хана матах
гэрийн хана хийхээр бэлтгэсэн модыг махир болгох нь