МАРСАЙХ

1. Нүүр барзайн цоохортох: нүүр нь марсайх (нүүр цоохортох);


2. Хээгүй зан гарган, арзайн инээх: марсайн инээх (арзайтлаа инээх) - Миний нүүр чинэрэн ичиж, ийм нүүртэй байж өөдөөс дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун.

нүүр нь марсайх нүүр цоохортох
марсайн инээх арзайтлаа инээх