МАРСГАНАХ

1. Арзайн инээх;


2. Элдэв ярианд үргэлж оролцож байх.