МАРТАГДАШГҮЙ

Мартагдах боломжгүй, мартагдах аргагүй: мартагдашгүй дурсамж (санаанаас үл гарах дурсамж), дэлгэрэнгүй... (мартахын аргагүй үйл явдал) - Хүний насанд мартагдашгүй учрал явдлууд олон тохиолддог юм. Д.Цэвэгмид. Зохиолын түүвэр.

мартагдашгүй дурсамж санаанаас үл гарах дурсамж
мартагдашгүй үйл явдал мартахын аргагүй үйл явдал