МАНАРАН
/ анагаах /

Манарч унадаг өвчин, манараа: манаран өвчтэй хүүхэд (манарч унадаг өвчтэй хүүхэд).