МАЛЧИРХАХ

Малч зан байдал гаргах: малчирхан суух (мал маллахдаа сайн мэт дүр байдал гаргах).