МАМ III
/ хүндэтгэл /

Ламын хүндэтгэл.

Ижил үг:

МАМ I

МАМ II