МАМУУНА
/ амьтан /
Молтогчин туулайтай адилавтар, бараан өнгөтэй нэгэн зүйл гөрөөс.