гуулийг нь малтах
мууг нь илчлэх, муу муухайг нь дуудах