маани тоолох
ажил хэрэгт залхуурч, удаан хойрго хандах