МААПААНГҮЙ

Маапаан байхгүй: маапаангүй хэрэг (ямар нэг яршиг, будлиангүй хэрэг).