мааз амьтан
хүний өөрийн бүхий л хэрэгт оролцож явдаг тогтворгүй зан аальтай хүн