МААЗАЙХ

Маазай зан гаргах: маазайн инээх (мааз зан байдал гарган инээх).