магтаалд маадайх, сайшаалд сагсайх
/ зүйр цэцэн үг /
магтах, сайшаахад биеэ тоон ихэмсэг зан байдал гаргах гэсэн санаа