ЛҮНТЭН III

Нэгэн төрлийн чулуун нүүрс; хар хув.

Ижил үг:

ЛҮНТЭН I

ЛҮНТЭН II