ЛҮНТЭН I

Лүндэн; зарлиг, эш бошго.

Ижил үг:

ЛҮНТЭН II

ЛҮНТЭН III