ЛУГШИЛТ

Лугшин үйлийн үр дүнг заасан нэр; зүрх судасны цохилт, битүү нэгэн хэмээр цохилон хөдлөх хөдөлгөөн: зүрхний дэлгэрэнгүй... (зүрхний цохилт) - Зүрхний нь лугшилт тодхон сонсдоно. С.Эрдэнэ. Хонгор зул.