ЛУЖГАР

Бат бэх, суурьтай: лужгар мод (лужир мод), лужгар хүн (а. Тарган хүн; б. Буурьтай дэлгэрэнгүй...

лужгар мод лужир мод
лужгар хүн а. Тарган хүн; б. Буурьтай хүн.