ЛУЖГАРДАХ

Хэтэрхий лужгар болох; лужгар нь хэтрэх.