ЛУГШУУЛАХ

1. Лугшин хөдөлгөх;


2. Түгшээх, айлгах.