ЛИН III

Үйлдэхүүн хэвээрээ байгаа цаасыг тоолоход хэрэглэх хэмжээ; таван зуун ам цаас.

Ижил үг:

ЛИН I

ЛИН II

ЛИН IV: