ЛИНСИЙ

Лэнсий II.

линсий бараа жижиг сажиг бараа
линсий наймаа аар саар наймаа
линсий юм бага сага юм