ЛЕКЦ

1. Сургуулийн хичээлийн үндсэн хэлбэр: лекц унших (аман яриа хэлбэрээр хичээл удирдах);


2. Ямар нэгэн сэдвээр нийтэд зориулан хийх яриа: лекц бичих (а. Аман хичээлийн хэлбэрээр тэмдэглэл бичих; б. Аман яриаг тэмдэглэн авах), лекц хийх (яриа хийх) - Энэ талаар та бяцхан лекц хийж өгнө үү хэмээн Бямбааг гуйв. Ч.Чимид. Хавар намар.

лекц унших

аман яриа хэлбэрээр хичээл удирдах

лекц бичих а. Аман хичээлийн хэлбэрээр тэмдэглэл бичих; б. Аман яриаг тэмдэглэн авах
лекц хийх яриа хийх