ЛАЗАГНАХ

1. Залхуу хойрго, болхи хөдөх болох;


2. Хашигнах.