ЛАЗАН

1. Залхуу хойрго: лазан хүн (ажил хийхдээ хөшүүн залхуу) - Хэн билээ дээ энэ лазан нөхөр чинь гэж дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар;


2. Хашин: лазан шар (хашин шар).

лазан хүн ажил хийхдээ хөшүүн залхуу
лазан шар хашин шар