ЛАВДАХ II

Хэтэрхий лав болох: оёдол нь лавдах (оёдол нь хэтэрхий гүн болох).

Ижил үг:

ЛАВДАХ I