ЛАВДЛАХ

Юмны уг туйлыг олж мэдэх: лавдлан мэдэх (уг учрыг нь олж мэдэх), лавдлан таних дэлгэрэнгүй...

лавдлан мэдэх уг учрыг нь олж мэдэх
лавдлан таних магадлан таних