ЛАВДАР :

лавдар савдар (хувцасны тамтаггүй урагдсан байдал, уранхай ноорхой).