ЛАВДАСХИЙХ

Гүн, лав болох - Анх усны дотор лавдасхийн үзэгдсэн нь түүний сүүдэр. В.Инжаннаши. Нэгэн давхар асар.