КОЛОНИТ

1. Колони бүхий;


2. Колонийн эрхшээлд буй.