КИЛОГРАММ

Хүнд хөнгөний хэмжүүр, нэг килограмм нь нэг мянган граммтай тэнцүү - Өнөөдөр танай хорин хүнд ердөө л дөрвөн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.