КИЛОМЕТР

Уртын хэмжүүр, нэг километр нэг мянган метртэй тэнцүү - Бараг л хоёр километр гүйсэн. С.Эрдэнэ. Хонгор зул.