КИНОЖУУЛАХ

Кинотой болгох, сүүдэр шийг дэлгэрүүлэх.