ИРГҮЙДЭХ II

Ховдог хомхой болох хүсэл, дур ихдэх.

Ижил үг:

ИРГҮЙДЭХ I