ИРГЭН II:
/ хуучирсан /

иргэн улс (хятад, дундад улс).

Ижил үг:

ИРГЭН I