ИРГЭД

Иргэний олон тоо; олон иргэн - Ээ дээ түм түмэн иргэд багтаж ядан амьдарч цөхнө. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр., иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал (нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн амьдралыг бие даан зохион байгуулах засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тогтолцоо), ард иргэд [хоршоо] (олон иргэн).

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн амьдралыг бие даан зохион байгуулах засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тогтолцоо
ард иргэд олон иргэн