ИРВЭН

Ирвэгэр хэлбэр бүхий: ирвэн дэрвэн хийх (дэрвэлзэх), ирвэн сэрвэн хад чулуу (овгор товгор чулуу).

ирвэн дэрвэн хийх дэрвэлзэх
ирвэн сэрвэн хад чулуу овгор товгор чулуу